Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů serveru oBliBeno.cz společnosti Advertising media, s.r.o. (dále jako provozovatel), se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 61, PSČ 686 01, IČO 29189764, která působí jako správce osobních údajů. Společnost Advertising media, s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost. Od 25.5.2018 se budeme namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídit při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Používání serveru oBliBeno.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník (uživatel) zájem využít některé speciální služby serveru, bude požádán o provedení registrace, součástí které je zadání základních osobních informací.

Některé údaje poskytnuté při využívání serveru oBliBeno.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost Advertising media, s. r. o. (dále jen Provozovatel), se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru oBliBeno.cz ochránila.

Registrace a použití registračních informací

V případě, že návštěvník serveru oBliBeno.cz projeví zájem využít speciální služby serveru, jako je prezentace profilu své firmy (dále jako podnikatel), bude požádán o provedení registrace, součástí které je zadání základních osobních informací (dále jako osobní údaje).

Při registraci uvádí podnikatel následující údaje:
- Jméno a příjmení,
- Adresu sídla podnikatele a poboček,
- IČ a DIČ podnikatele,
- Telefonické spojení na firmu podnikatele,
- Elektronickou adresu (e-mail) podnikatele,
- Url adresu webových stránek firmy podnikatele,
- Obor podnikání,
- Základní informace o firmě podnikatele a o jeho nabídce zboží či služeb, které podnikatel nabízí a které chce na serveru oBliBeno.cz prezentovat
- a další údaje, které podnikatel uzná za vhodné ke zveřejnění a kterými se bude chtít na serveru oBliBeno.cz prezentovat.

Registrace (uživatele i podnikatele) dále vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla, platné e-mailové adresy a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tato registrace uživateli umožní aktivní účast v komunitě a využití dalších nástrojů, které jsou nebo v budoucnu mohou být součástí serveru oBliBeno.cz. Uživatelským jménem může být jak vlastní jméno uživatele, tak i jakákoliv jiná unikátní kombinace písmen a čísel.

Veškeré údaje, které uživatel během registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Provozovateli se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byly od Vás poskytnuty, tedy v rozsahu registračního formuláře na serveru oBliBeno.cz a dále v rozsahu údajů a informací získaných v rámci Vašeho užívání serveru oBliBeno.cz. Zejména se tedy jedná o jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace, zemi a okres pobytu, elektronické údaje (IP adresu, cookies) a další údaje (dále jen Osobní údaje).

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádné realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně chování, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace, zejména prostřednictvím webových služeb, e-mailem, telefonicky a poštou. Provozovatel serveru oBliBeno.cz si vyhrazuje právo použít e-mailové adresy či čísla mobilních telefonů registrovaných uživatelů k zasílání informací o novinkách a nových službách. Součástí těchto sdělení mohou být také reklamní sdělení, cílené obchodní nabídky, marketingové výzkumy a analýzy za využití údajů získaných z výzkumů anebo z veřejně dostupných zdrojů.

Provozovatel Vás může také oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci serveru oBliBeno.cz. Za účelem realizace těchto nabídek a oslovení může Provozovatel využít smluvní zpracovatele.

Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany provozovatele kdykoliv zakázat, a to odhlášením, které je dostupné odkazem v každé ze zaslaných zpráv. Provozovatel učiní vše, co je v jeho silách, aby ochránil data registrovaných uživatelů před zneužitím.

Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace zasláním e-mailu na info@advertising-media.cz z e-mailu na který je vedena registrace. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k uživateli s výjimkou těch údajů, které je provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu uživatele.

Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na serveru oBliBeno.cz před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

Účast na diskuzích, komentáře k článkům

Provozovatel neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. Totéž se týká také komentářů u článků. Provozovatel si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky i komentáře, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky, projevy agrese a ponižování, rasistické, xenofobní či šovinistické narážky), poškozují dobré jméno společnosti nebo obsahují neplacenou reklamu. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek či komentář, resp. všechny diskusní příspěvky a komentáře, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek či komentář, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

Uživatelé berou na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na serveru oBliBeno.cz bez časového omezení.

Pro jaké účely jsou údaje uživatelů zpracovávány?

Provozovatel nezpracovává osobní a další údaje uživatelů služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Není-li v příslušných podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k těmto účelům:
- měření návštěvnosti stránek
- analýze preferencí uživatele a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním preferencím uživatele
- zlepšování obsahu stránek a jejich vývoj
- zajištění bezpečnosti systémů provozovatele a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu,
- v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na stránkách serveu oBliBeno.cz jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. Za účelem behaviorální reklamy však Provozovatel vytváří pouze jednoduché segmenty, nikoliv detailní profily uživatelů.

Údaje uživatelů Provozovatel zpracovává obvykle ve svých vlastních počítačových systémech, byť může využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Jaké údaje jsou zpracovávány, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

Údaje, které Provozovatel shromažďuje v souvislosti s registrovanými uživateli služeb, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení uživatele, e-mail, přezdívku, použité heslo, údaje zadané do těchto služeb a údaje o aktivitě uživatele v rámci služeb.

Provozovatel bude dále zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem poskytl uživatel souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. IP adresy uživatele, ze které zaklikl příslušné políčko) a kdy jej uživatel odvolal.

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci účtu. Provozovatel upozorňuje, že data zadaná uživatelem na stránkách serveru oBliBeno.cz, která jsou uveřejněna (např. komentáře u článků) nejsou po skončení registrace automaticky mazána, o jejich smazání je třeba zvlášť požádat.

Práva uživatele související s ochranou osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Uživatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může uživatel kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na adresu: info@advertising-media.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého zaslaného obchodního sdělení e-mailem.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Odpovědnost za škodu či jinou újmu

Uživatelé internetového serveru oBliBeno.cz si jsou vědomi, že veškeré na něm obsažené informace jakož i veškeré informace získané prostřednictvím diskusního fóra či poradny mají pouze základní, orientační charakter a nijak neumenšují případnou potřebu uživatele vyhledat odborné poradenské a další služby, například právní, účetní, daňové, technické apod., které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případu. Vzhledem k těmto skutečnostem je vyloučena jakákoli odpovědnost provozovatele za újmu jakékoli povahy, například za vznik škody, která by uživateli z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost, vznikla.

Obsah webových stránek serveru oBliBeno.cz má pouze informační charakter a funkci. Informace obsažené na webových stránkách provozovatele není možné považovat za kvalifikované poradenství ve smyslu § 2950 zák. č. 89/2012 Sb. Provozovatel neodpovídá za správnost či aktuálnost obsahu webových stránek serveru oBliBeno.cz a provozovatel rovněž neodpovídá za škodu případně vzniklou užitím informací z webových stránek serveru oBliBeno.cz.

Reklamy, cookies a další síťové identifikátory

Reklamy
Vzhledem k tomu, že provozovatel financuje své bezplatně nabízené služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazuje si právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem může provozovatel v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

Cookies
Server oBliBeno.cz používá technologii cookies k tomu, aby se uživatelé mohli po stránkách serveru oBliBeno.cz pohybovat rychleji. Cookie je malý datový soubor, který na počítač uživatele odešle server dané webové stránky. Nejčastěji používané cookies umožňují provozovateli zjistit, zda je uživatel registrovaným uživatelem serveu oBliBeno.cz a zda aktivoval službu „automatické přihlášení“, s jejíž pomocí není třeba při každé návštěvě serveu oBliBeno.cz opětovně zadávat jméno a heslo. Technologii cookies je možné použít také ke sledování návštěvnosti jednotlivých stránek a analyzovat tak, která témata či služby návštěvníky serveru zajímají nejvíce. Ukládání cookies je povoleno až do chvíle, kdy si uživatel cookies zablokuje ve svém prohlížeči. Pokud bude mít prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, bude provozovatel vycházet z toho, že uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serveru oBliBeno.cz.